เกี่ยวกับสตาร์โปรดักส์

ผ่านมาตรฐาน

รางวัลที่ได้รับ

Bakery & Cuisine Festival จัดโดย โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2549

Bakery & Cuisine Festival จัดโดย โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2550

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความสามารถการแข่งขันได้เข้าร่วมโครงการ จัดโดยสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้วันที่ ณ 17 มิถุนายน 2554

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity)ได้ใบรับรองจาก GreenIndustry กระทรวงอุตสาหกกรมให้วันที่ 2 กันยายน 2559

The 17 th International Exhibition on FoodProcessing , Packaging Technology
& Equipment Vietfood & Beverage 11-14 Sept 2013

Bakery &Certificate of appreciation SIAL The South East Asian Food
Marketplace for its invaluable participation as an exhibitor in the 2nd sial asean manila
held on 17-19 June 2015

Bakery &Certificate of appreciation SIAL The South East Asian Food Marketplace for its invaluable participation as an exhibitor in the 2nd sial asean manila
held on 17-19 June 2015

รางวัลผู้ส่งออกต้นแบบ (Smart Online Exporter) ตั้งแต่ พ.ศ 2556