Star Products ส่งแรงใจมอบเงินบริจาคเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ COVID-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีก ส่งผลทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างยากลำบาก การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง และไม่ทันต่อจำนวนความต้องการ

ดังนั้น เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัท STAR PRODUCTS พร้อมครอบครัวลยานันท์ และบริษัทในเครือ ยูเนียน อินต้า จำกัด โดยมีตัวแทนฝ่ายผู้บริหารบริษัท

  1. คุณจิตราภรณ์ ลยานันท์ CEO
  2. คุณวิวิศน์ ลยานันท์ CMO
  3. คุณวิลาวัณย์ ลยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ได้มอบเงินบริจาคเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์โควิด -19 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ นำโดย

  1. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  2. ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผอ. รพ.สนามธรรมศาสตร์
  3. ผศ.พญ.กริชา ไม้เรียง รองผอ.รพ.

โดยในการบริจาคเงินในครั้งนี้ ทางบริษัท STAR PRODUCTS พร้อมครอบครัวลยานันท์ และบริษัทในเครือ ยูเนียน อินต้า จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อร่วมสบทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โควิด -19  เพื่อให้ทีมบุคลาการทางการแพทย์สามารถทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างสะดวกมากขึ้น  รวมถึงการเข้าถึงประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เป็นวงกว้างและช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง  ทางเราจึงขอร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ  และพี่น้องชาวไทยทุกคน ให้มีกำลังใจที่ดี  สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างปลอดภัย  และกลับมาก้าวเดินไปพร้อมกันได้อย่างสง่างาม

: บริษัท STAR PRODUCTS พร้อมครอบครัวลยานันท์ และบริษัทในเครือ ยูเนียน อินต้า จำกัด